Omschrijving van het onderzoek

Doel van het onderzoek
Door de vliegramp met de MH17 in Oekraïne zijn plots vele mensen nabestaande geworden. De toedracht, omstandigheden en nasleep van de ramp beïnvloeden het verwerkingsproces. Iedere nabestaande gaat op zijn eigen manier om met het overlijden van de dierbare(n). De Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Utrecht voeren een onderzoek uit naar het effect van behandeling,  die in het kader van wetenschappelijk onderzoek is ontwikkeld voor mensen die één of meerdere dierbare(n) hebben verloren door een gewelddadige oorzaak. De behandeling is gericht op het verminderen van de psychische gevolgen van nabestaanden van de vliegramp met de MH17. De resultaten van het onderzoek leveren inzicht op in de ervaringen van de nabestaanden die met de gevolgen van deze ramp zijn geconfronteerd. Dit draagt direct of indirect bij aan kennis van en verbetering van hulpmethoden voor u en andere nabestaanden. De resultaten worden gebruikt om mensen die in de toekomst een ingrijpend verlies meemaken beter te kunnen helpen.

Mogelijke voordelen van deelname aan het onderzoek
Bij deelname aan het onderzoek ontvangt u een vragenlijst. Op basis van uw antwoorden op de vragen wordt bepaald hoe hoog uw klachten op dit moment zijn en of de psychologische behandeling die voor dit onderzoek ontwikkeld is voor u geschikt is. Bij het bepalen van het klachtenniveau wordt gebruik gemaakt van internationale richtlijnen en een door de onderzoekers opgesteld indicatiecriterium voor behandeling. 

Een mogelijk voordeel van deelname aan de behandeling is dat u meer zicht krijgt op de aard en intensiteit van uw reacties op het verlies van uw dierbare(n). De therapie heeft als doel om de psychische klachten te verminderen. Het effect van de behandeling op de klachten wordt wetenschappelijk geëvalueerd. Het onderzoek wordt gefinancierd door Fonds Slachtofferhulp en bij deelname zullen de behandelkosten en reiskosten volledig worden vergoed.

Deelname aan het onderzoek
Deelname aan het onderzoek bestaat uit het invullen van vragenlijsten en het eventueel volgen van een behandeling.

De vragenlijsten kunt u online invullen welke worden aangeboden in een beveiligde omgeving. U kunt de vragenlijst, indien gewenst, ook per post ontvangen. Het invullen van de vragenlijst neemt circa 30 tot 60 minuten in beslag.

Wanneer u in aanmerking komt voor de behandeling en hierop wilt ingaan wordt er door middel van randomisatie (loting) bepaald wanneer de behandeling voor u zal starten. Uw behandeling kan direct na aanmelding beginnen, of 12 weken na aanmelding. De reden hiervoor is dat zodoende het effect van de behandeling wetenschappelijk kan worden vastgesteld: er wordt bekeken in hoeverre de behandeling bijdraagt aan de vermindering van klachten in vergelijking met de (wacht)tijd of andere factoren. Indien er meerdere directe gezinsleden van uw overleden dierbare(n) deelnemen proberen we de behandeling gelijktijdig te laten starten. 

Het gegeven dat de behandeling deel uit maakt van wetenschappelijk onderzoek betekent dat u gevraagd wordt om na de laatste sessie, en 3 en 6 maanden later, een aantal vragenlijsten in te vullen. Aan de hand van de vragenlijsten wordt het effect van de behandeling op klachten bekeken. 

Vertrouwelijkheid
Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens internationale wetgeving omtrent bescherming van persoonsgegevens. Alleen de onderzoeksmedewerkers hebben inzage in uw gegevens. Er wordt niet gerapporteerd over individuele personen. Alle informatie wordt uitsluitend gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en niet doorgegeven aan derden.Voor het onderzoek heeft ethische toetsing plaatsgevonden. U kunt uw deelname aan het onderzoek te allen tijde zonder opgave van redenen stopzetten.

Resultaten van het onderzoek
De resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd in wetenschappelijke artikelen in (inter)nationale wetenschappelijke tijdschriften. Deelnemers van het onderzoek worden op de hoogte gehouden van de resultaten van het onderzoek via een nieuwsbrief. U kunt tijdens het invullen van de vragenlijst aangeven of u de nieuwsbrief wenst te ontvangen.